Gates Foundation donates $50 million to Smithsonian